Privatlivspolitik

 • Privatlivspolitik

  STRIKERT advokatfirma behandler personoplysninger om de klienter, vi betjener. Derudover behandler vi også personoplysninger om personer, der har relevans for de sager, vi har for vores klienter.

  Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan STRIKERT advokatfirma behandler disse personoplysninger og hvilke rettigheder, de registrerede personer har i den forbindelse.

   

  Hvad er personoplysninger?

  Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det kan være alt fra navn og adresse til et foto af en person, til bankoplysninger og til et CPR-nummer.

  Alle sådanne personoplysninger er underlagt reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

   

  Hvad er formålet med behandlingen?

  Formålet med vores behandling af persondata er at assistere vores klienter med juridisk rådgivning.

   

  Hvilke personoplysninger behandler STRIKERT advokatfirma?

  Hos STRIKERT advokatfirma behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan bistå vores klienter. Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, varierer fra sagstype til sagstype. Vi behandler både almindelige og følsomme personoplysninger.

  Hvad er retsgrundlaget?

  Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er følgende:

  • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den aftale om juridisk assistance vi har med en klient, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi eller vores klient kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivning, eller er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation over for offentlige myndigheder, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3

   

   

  Modtagere

  I visse tilfælde overlader vi klientens personoplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, herunder IT-leverandører. I sådanne tilfælde vil der være indgået databehandleraftaler med disse, og vi videregiver kun oplysningerne i nødvendigt omfang og med instruks om, hvordan oplysningerne skal behandles.

  Vi videregiver endvidere personoplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til klienten. Som eksterne tredjeparter kan nævnes politi, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder og modparter i sager.

  Til opfyldelse af hvidvasklovens bestemmelser videregives identifikationsoplysninger til det pengeinstitut, hvor evt. modtagne klientmidler indsættes på klientkonto.

   

  Tredjelande

  STRIKERT advokatfirma overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

   

  Opbevaring og sletning af personoplysninger

  Når en klient henvender sig for at få vores rådgivning, opretter vi en fysisk og en digital sag, hvor henvendelsen vil blive gemt sammen med det sagsmateriale, som vi løbende modtager fra klienten og andre under sagens behandling. Her vil de personoplysninger, vi behandler i den konkrete sag, også blive opbevaret.

  Personoplysninger opbevares så længe, der er et klientforhold til STRIKERT advokatfirma, eller så længe vi yder assistance i en aktuel sag. Derefter slettes personoplysningerne.

  Undtaget herfra er personoplysninger, der er en del af regnskabsmateriale, og skal opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven, oplysninger til brug for hvidvask, der opbevares i fem år i overensstemmelse med hvidvaskloven samt oplysninger i verserende sager eller tvister, herunder sager der kan genoptages eller indbringes.

   

  Hvilke rettigheder har en registreret?

  Som registreret har man ret til at få indsigt i sine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Man har i visse tilfælde ret til at få slettet sine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få sine oplysninger udleveret digitalt.

   

  Kontakt

  Ønsker en registreret at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder eller har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan vi kontaktes på: js@strikertlaw.dk

   

  Klage

  En registreret kan klage over behandling af sine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

   

  Revidering af privatlivspolitik

  STRIKERT advokatfirma forbeholder sig retten til at foretage ændringer i eller opdatere denne privatlivspolitik.